Scroll Top

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bir Destek Sigorta Aracılık Hizmetleri San. Ltd. Şti. (“Bir Destek Sigorta”) tarafından, http://birdestek.com.tr/ adresimiz üzerinden yapacağınız sigorta poliçesine yönelik başvuru ve teklif talebi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Bir Destek Sigorta tarafından sunulan ürünlere yönelik işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinlerine, internet sitemizin ilgili ürünler dahilindeki linklerinden ulaşabilirsiniz. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, poliçe ve varsa poliçede mevcut acente bilgileri) http://birdestek.com.tr/ adresimizden yapacağınız poliçeye yönelik başvuru ve teklif taleplerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

a) Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak; 

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası ve işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak; 

c) Müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; poliçe başvuru ve teklif talepleriniz doğrultusunda verdiğiniz bilgilerden ve şirketimizde mevcut poliçeleriniz vasıtasıyla yazılı ve elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, başvuru ve teklif işlemlerinin takibi amacıyla yetkili acentelere mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir. 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Altunizade Mah. Tophanelioğlu 

Cad. No:2 K:2 Üsküdar/İstanbul (Altunizade Metro Durağı 5 No’lu adresinden, http://birdestek.com.tr/iletisim veya info@birdestek.com.tr üzerinden yazılı olarak veya 0 850 466 67 42 numaralı telefondan Bir Destek Sigorta’ya iletebilirsiniz.

Mypaperwriter.com can assist you if you are having trouble writing your academic papers. They can help with editing, writing or proofreading services, as well as others work-related tasks. It is possible to select a writer on their website and place your order. Please fill out the form with the necessary information about your project. After reviewing your submission, a writer will be assigned. After reviewing your order write my essay for me then you will be able to select an expert based on language proficiency or a writer with whom you’ve worked previously with.